Ordensreglement

 

  


 
 

ORDENSREGLEMENT

Nærværende reglement for Blakshejedegård Grundejerforening er udarbejdet for, at alle medlemmer kan have glæde af at opholde sig på deres ejendom.

1.      På ejendommen gælder bestemmelserne i de til enhver tid tinglyste servitutter. Der skal være plads til parkering af mindst 2 biler.

2.      Benyttelse af hånd- eller motordrevne græsslåmaskiner, motorsave samt elektriske eller motordrevne haveredskaber må kun finde sted hverdage mellem kl. 09.00 og 20.00 samt søn- og helligdage mellem kl. 09.00 og 13.00.

3.      Medlemmerne er ifølge mark- og vejfredsloven forpligtet til at slå græs mindst 3 gange om året. Dette gælder ligeledes rabatterne uden for deres ejendom. Såfremt græsset på et medlems ejendom/rabat ikke er slået senest 1.6., 1.8., og 1.10. vil grundejerforeningen uden yderligere varsel foranledige, at græsset bliver slået for det pågældende medlems regning og risiko. Rabatten må kun undtagelsesvis benyttes til parkering ved gæstebud.

 

4.      Afbrænding af haveaffald og lignende må ikke finde sted.

5.      Brug af radio og andre støjkilder udendørs må kun finde sted på en sådan måde, at naboerne ikke generes.

6.      På ejendommen/vejrabatten må ikke henstilles effekter, der kan virke skæmmende på kvarterets karakter. Affald må ikke henkastes eller opbevares på ejendommen eller i vejrabatten under sådanne forhold, at der kan opstå gene for naboerne.

7.      Når der på ejendommen er opført et sommerhus, er ejendommen ifølge kommunens regulativ forpligtet til at deltage i kommunens dagrenovationsordning.

8.      Såfremt et medlem holder husdyr, må pågældende træffe foranstaltninger til at hindre, at dyret trænger ind på andre medlemmers ejendom. Det er kun tilladt at holde hund eller kat.

9.      På ejendommen må ikke plantes træer eller lignende, som på et eller andet tidspunkt på grund af skyggevirkninger eller andet i væsentlig grad vil være til gene for de omkringboende.

10.  På ejendommen må ikke etableres lygter eller andet, som på grund af lys- eller lysvirkning er til gene for naboerne.

11.  Med hensyn til etablering af hegn henvises til hegnslovens bestemmelser samt Deklaration af 23/6 1962.

12.  Det fælles areal står til medlemmernes disposition til spil leg m.v. Ved brugen må arealet ikke beskadiges. Der må på arealet ikke opstilles telte, henkastes affald, afbrændes bål og brugen må i øvrigt ikke bevirke indskrænkninger i de øvrige medlemmers benyttelse af arealet.

13.  Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomhed af nogen art, der ved røg, ilde lugt, støj og trafik kan genere naboerne.

 

Vedtaget på den d. 17. august1966 afholdte generalforsamling.

Revideret i afsnit 2 ved generalforsamlingen 1983.

Revideret i afsnit 1, 3 og 7 ved generalforsamlingen 1995

Revideret i afsnit 2 ved generalforsamlingen 2003.

Revideret i afsnit 2, 3, 6 samt nyt afsnit 12 ved generalforsamlingen 2008.

Revideret i afsnit 4 ved generalforsamlingen 2013.