Vedtægter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtægter for

Blakshejedegård Grundejerforening

 

 

 

 

§1. Navn og hjemsted

§1.1 Foreningens navn er Blakshejedegård Grundejerforening.

 

§1.2 Foreningen omfatter parceller af Blakshejedegårds udstykning under matr. Nr. 1a Blakshejedegård, Gribskov Kommune.

 

§1.3 Foreningen har hjemsted i Gribskov kommune.

 

 

§2. Formål

§2.1 Foreningens formål er at varetage og administrere medlemmernes grundejermæssige interesser, i alle fællesanliggender, herunder overfor offentlige myndigheder, forsyningsselskaber m.v. som beskrevet i deklarationen af 23.6.1962.

 

 

§3. Medlemsvilkår

§3.1 Ejerne af parceller i udstykningen er forpligtigede til at være medlem af Blakshejedegård Grundejerforening, og er undergivet de til enhver tid lovligt vedtagne vedtægter.

 

 

§4. Kontingent, andre økonomiske forpligtelser og betalingsfrist

§4.1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Den ordinære generalforsamling fastsætter det årlige kontingent.

 

§4.2 Kontingentet, der fastsættes forud for mindst 1 år, forfalder til betaling den 1. juni og skal være indbetalt senest den 1. juli samme år.

 

§4.3 Ved indbetaling efter 1.juli kan opkæves et gebyr. Gebyrets størrelse fastsættes efter dansk lovgivning.

 

§4.4 Andre økonomiske forpligtelser vedtaget af generalforsamlingen, forfalder til betaling således som fastsat af generalforsamlingen.

 

§4.5 Er kontingent og andre økonomiske forpligtelser fastsat i nærværende vedtægter eller vedtaget af generalforsamlingen ikke modtaget senest 2 måneder efter den fastsatte betalingsfrist, er bestyrelsen berettiget til umiddelbart at overdrage sagen til iværksættelse af inkasso efter dansk lovs almindelige inkassoregler. Samtlige omkostningerne i den anledning påhviler parcel ejeren.

 

 

§5. Generalforsamlingen

$5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§5.2 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i april eller maj måned.

 

§5.3 Grundejerforeningens generalforsamling skal afholdes i Grundejerforeningens hjemsted.

 

§5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 dages skriftligt varsel og højst 28 dages varsel ved opslag på Grundejerforeningens eventuelle hjemmeside, e-mail eller ved almindeligt brev.

 

§5.5 Samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings

 

 

 

vedlægges indkaldelsen også bestyrelsens beretning, Årsrapport underskrevet af revisoren og bestyrelsen.

 

 

§6. Generalforsamlingen, Dagsorden

§6.1 Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Godkendelse og opgørelse af antal stemmeberettigede.
  1. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed siden seneste ordinære generalforsamling.
  2. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
   1. Behandling af forslag fra bestyrelsen.
   2. Behandling af forslag indsendt af medlemmerne.
   3. Fastsættelse af budget for det kommende år.
   4. Fastsættelse af kontingent til grundejerforeningen, samt bidrag til vej og drænfond.
    1. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.
     1. Valg af revisor og revisorsuppleant.
     2. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages).

 

§6.2 Ændring af dagsordenen kan kun ske med generalforsamlingens accept.

 

§6.3 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset hvor mange medlemmer der er til stede. Hvor intet andet er nævnt i nærværende vedtægter, afgøres spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed.

 

 

§7. Dirigenten

§7.1 Dirigenten leder generalforsamlingen og afstemningerne.

 

§7.2 Afstemning sker ved håndsoprækning. Dog kan dirigenten, bestyrelsen eller mindst 10 medlemmer begære skriftlig afstemning.

 

 

§8. Forslag til behandling

§8.1 Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling , skal indgives skriftligt og være formanden i hænde senest den 1. marts.

 

§8.2 Forslag der indkommer efter 1. marts kan ikke behandles på førstkommende ordinære generalforsamling.

 

§8.3 Ordlyden af rettidigt indkomne forslag skal angives i indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

 

§9. Vedtægtsændringer og lignende

§9.1 I spørgsmål om vedtægtsændringer , disponering over fællesareal, optagelse af lån, samt større udgifter, der medfører økonomiske forpligtelser for det enkelte medlem udover årskontingentet kræves det, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer for forslaget.

 

§9.2 Hvis mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, skal forslaget besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor spørgsmålet kan afgøres med almindeligt stemmeflertal, af de tilstedeværende stemmer for forslaget Ufr. § 12).

 

 

 

§10. Foreningens ledelse og valg til bestyrelsen

§10.1 Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

 

§10.2 Bestyrelsen består af Formanden og to (2) til maksimum fire (4) medlemmer.

 

§10.3 Alle medlemmer vælges for to (2) år på generalforsamlingen dog forskudt således at:

 

 • Formand og medlem 3 og medlem 5 vælges i lige år
 • Medlem 2 og medlem 4 vælges i ulige år

 

§10.4 Såfremt et medlem fratræder i sin valgperiode indtræder 1. suppleanten og ved den førstkommende generalforsamling vælges et nyt medlem der indtræder i det udtrådte medlems resterende valgperiode.

 

§10.5 Der kan kun vælges et medlem fra hver parcel.

 

§10.6 Hvert år vælges to (2) suppleanter til bestyrelsen .

 

 • Der vælges en 1. suppleant henholdsvis 2. suppleant

 

§10.7 Genvalg af alle tillidsposter kan finde sted.

 

 

§11. Valg af revisor

§11.1 Hvert år vælges en (1) revisor.

 

§11.2 Hvert år vælges en (1) revisor suppleant.

 

 

§12. Stemmeret og valgbarhed

§12.1 På såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling har medlemmer stemmeret og valgbarhed, hvis de på dagen for generalforsamlingen ikke er i restance til foreningen.

 

 

§13. Stemmer

Hver parcel har en (1) stemme på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling. Dersom et medlem ejer flere parceller, har vedkommende en (1) stemme for hver parcel vedkommende er ejer af.

 

 

§14. Fuldmagt

Et medlem kan på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling lade sig repræsentere ved et andet medlem, når denne kan fremvise skriftlig fuldmagt. Et medlem kan kun råde over 1 fuldmagt. Dirigenten skal godkende eller forkaste fuldmagten ud fra reglerne i § 12. Dirigentens afgørelse er endegyldig.

 

 

§15. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning , eller når 20 medlemmer begærer det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med angivelse af dagsorden og det emne, der skal træffes beslutning om, og som ikke kan vente til den ordinære generalforsamling.

 

 

 

§16. Referat

Der udfærdiges et beslutningsreferat fra alle generalforsamlinger.

Referatet af generalforsamlingen godkendes og underskrives af referenten og general­ forsamlingens dirigent. Referat skalsendes/omdelestil medlemmerne senest 21 dage efter generalforsamlingen.

 

Indsigelser og eventuelle rettelser til referatet skal skriftligt være formanden i hænde senest 30 dage efter udsendelsen af referatet. Hvis der ikke rettidigt er modtaget indsigelser, anses referatet for endeligt vedtaget.

 

 

§17. Opgaver og ansvar

§17.1 Formanden leder bestyrelsens arbejde.

 

§17.2 Den af bestyrelsen valgte kasserer fører foreningens regnskab over alle ind - og udbetalinger, der foregår over foreningens konti i pengeinstitut.

 

§17.3 Kassereren kan dog have en mindre kontant kassebeholdning.

 

§17.4 Midler derudover skal indsættes på foreningens konti.

 

§17.5 Dispositionsret til foreningens konti tilfalder kassereren og/eller formanden.

 

§17.6 Der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøder, der godkendes på næste bestyrelsesmøde.

 

§17.7 Det påhviler bestyrelsen at tilsikre, at grundejerforeningen er lovligt og relevant forsikret.

 

 

§18. Bestyrelsesmøderne

§18.1 Der afholdes bestyrelsesmøde når formanden finder det fornødent eller når 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder derom.

 

§18.2 Formanden indkalder skriftligt eller på mail alle medlemmer til bestyrelsesmøde med angivelse  af dagsorden.

 

§18.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af medlemmerne er til stede. Hvert medlem af bestyrelsen har 1 stemme.

 

§18.3 Der kan ved bestyrelsesmøder ikke stemmes ved fuldmagt.

 

§18.4 Beslutninger på bestyrelsesmøder træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§18.5 Bestyrelsen kan beslutte, at der skal udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen.

 

§18.6 En forretningsorden indhold fastlægges af bestyrelsen og dens indhold vil være pligtig at følge for dens medlemmer.

 

§18.7 Forretningsorden skal underskrives af bestyrelsesmedlemmer ved deres første bestyrelsesmøde efter de er valgt.

 

 

 

§19. Dagsorden for bestyrelsesmøderne

Bestyrelsesmøderne skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:

 

 1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
 2. Gennemgang af korrespondance og aktiviteter siden seneste møde.
 3. Gennemgang af afholdte udgifter/indtægter samt indestående på konti og kassebeholdning.
  1. Forslag til behandling og eventuel beslutning.
   1. Eventuelt.

 

 

§20. Suppleanter

§20.1 Suppleanterne indtræder kun i bestyrelsen ved varigt forfald af et bestyrelsesmedlem .

 

§20.2 Bestyrelsen kan dog beslutte at suppleanterne deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.

 

 

§21. Afhændelse

§21.1 Et medlem der afhænder sin parcel hæfter for enhver forpligtigelse overfor grundejerforeningen, indtil den dato, den nye ejer overtager ejendommen og indtil grundejerforeningen har modtaget oplysning om den nye ejers navn og adresse.

 

§21.2 Ved overtagelsen har sælgeren pligt til at oplyse den ny ejer om de forpligtigelser, der påhviler ejeren som medlem af grundejerforeningen, herunder at overdrage et eksemplar deklarationen og af seneste vedtagne vedtægter, samt referat af seneste generalforsamling.

 

 

§22. Adresse ændring

§22.1 Såfremt et medlem skifter adresse, har medlemmet pligt til skriftligt at meddele foreningen sin nye adresse så hurtigt som muligt.

 

 

§23. Udtræden af bestyrelsen

§23.1 Udebliver et bestyrelsesmedlem fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden afbud, kan vedkommende blive ekskluderet som medlem af bestyrelsen, og en suppleant indtræder i stedet.

 

 

§24. Dækning af bestyrelsesmedlemmernes udgifter

§24.1 Hverv som medlem af bestyrelsen er ulønnet.

 

§24.2 Dækning af bestyrelsesmedlemmernes udgifter i forbindelse med varetagelse af hvervet, såsom udgifter til telefon, kørsel og diæter dækkes efter statens sædvanlige takster for deltagelse i arbejde i foreningsregi.

 

§24.3 Udlæg af bestyrelsesmedlemmer til porto og andre normale administrationsudgifter refunderes efter faktura.

 

 

§25. Udvalg

§25.1 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at tage sig af særlige sager, og som forberedelse til bestyrelsesmøder m.m. Udvalg kan ikke træffe afgørelser på foreningens vegne.

 

 

 

§26. Foreningens tegningsret

§26.1 Foreningen tegnes og forpligtes ved underskrift af formand og et medlem i forening.

 

 

§27. Skriftlighed

§27.1 Når skriftlighed ifølge nærværende vedtægter er påkrævet, kan dette gøres helt eller delvist elektronisk, når bestyrelsen sikrer, at medlemmerne har mulighed for at modtage meddelelsen elektronisk.

 

 

§28. Revision

§28.1 Regnskabet skal være afsluttet og godkendt af revisoren senest den 1. marts hvert år. Det godkendte, reviderede regnskab underskrives af den samlede bestyrelse, inden udsendelse af indkaldelsen til generalforsamling.

 

 

§29. Revisor og revisorsuppleant

§29.1 Revisor eller suppleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller i familie med nogen af bestyrelsesmedlemmerne.

 

§29.2 Revisor skal udføre sit hverv i overensstemmelse med anerkendte revisions standarder for foreninger.

 

 

§29.3 Revisor har ret til at kræve fornøden kyndig bistand såfremt revisor skønner det nødvendigt.

 

 

§30. Professionel revisor

§30.1 Generalforsamlingen er berettiget til i stedet for valg af revisor og revisorsuppleant blandt medlemmerne, at antage en professionel revisor.

 

 

§31. Offentlige love

§31.1 Grundejerne og grundejerforeningen er forpligtet til at overholde gældende offentlige love og bestemmelser.

 

 

§32. Foreningens opløsning

§32.1 I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens aktiver/passiver fordeles ligeligt på de enkelte medlemmer.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling eller den ekstraordinære generalforsamling den 6. maj 2017 og afløser tidligere vedtægter.